Najczęściej zadawane pytania

- Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

- Problem podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

- Amortyzacja wartości części (merkantylny ubytek wartości)

- Szkoda całkowita w ubezpieczeniach komunikacyjnych

- Utrata wartości handlowej pojazdu

- Podatek od towarów i usług (VAT) w odszkodowaniach wypłacanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu  mechanicznego

- Żądanie przez zakład ubezpieczeń od poszkodowanych lub właścicieli warsztatów faktur stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu

- Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

- Rozliczenie składki z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku sprzedaży samochodu

- Obowiązek zapłaty składki lub jej kolejnej raty po zbyciu pojazdu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

- Obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych czasowo wycofanych z ruchu

- Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Zielona Karta

- Przedawnienie roszczeń do zakładów ubezpieczeń

- Przedawnienie roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

- Przedawnienie roszczenia zwrotnego (tzw. regresu) przysługującego zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

- Ustalanie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę z art. 445 § 1 k.c.

- Ustalanie wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.

- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w niepublicznych placówkach ochrony zdrowia

- Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych

- Podatek od towarów i usług (VAT) w odszkodowaniach wypłacanych w ramach dobrowolnych ubezpieczeń OC (np. zarządcy drogi, w życiu prywatnym, przedsiębiorcy)

- Odpowiedzialność zarządu dróg i jego ubezpieczyciela w zakresie OC

- Szkody powstałe wskutek nienależytego odśnieżania, oblodzenia, drogi czy chodnika, pozbycia się sopli, ubytku w nawierzchni drogi oraz innych zaniedbań po stronie zarządców

- Szkody wyrządzone silnym wiatrem (tzw. szkody wiatrowe, huraganowe)

- Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, krową czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

- Ciężar dowodu w postępowaniach likwidacyjnych

- Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

- Wgląd w akta szkody, możliwość i koszty wykonania odpisów i kserokopii

- Pełnomocnictwo

- Trwała i całkowita niezdolność do pracy jako przesłanka ochrony ubezpieczeniowej

- Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE na rachunku zmarłego członka funduszu emerytalnego

- Podział środków zgromadzonych w OFE po rozwodzie (jeżeli cały majątek małżonków jest objęty wspólnością ustawową)
p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.